Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

W Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych realizowane są zadania związane ze szkoleniem praktycznym nawigatorów naprowadzania. Ośrodek dysponuje stanowiskami operacyjnymi dla praktykantów i operatorów symulatora. Do szkolenia praktycznego nawigatorów naprowadzania wykorzystywane są dwa rodzaje symulatorów – symulator z informacją pierwotną (IKS-80) oraz symulator informacji pierwotnej i wtórnej (RDS-15).

Ośrodek współpracując z Wydziałem Lotnictwa prowadzi szkolenie w zakresie:

 • nadania uprawnień do prowadzenia korespondencji w języku angielskim w sieciach powietrznych lotnictwa wojskowego
 • nadania uprawnień nawigatora naprowadzania – instruktora
 • szkolenia odświeżającego nawigatorów naprowadzania oraz specjalistów kierowania lotnictwem

W Ośrodku Szkolenia stosowane są dwa etapy nauki praktycznej na symulatorze:

 • ćwiczenie indywidualne w jednym wyznaczonym sektorze, rozwiązanie konkretnej przypisanej dla ćwiczenia sytuacji taktycznej
 • ćwiczenie zintegrowane, współpraca kilku stanowisk operacyjnych z elementami koordynacji (współpraca z innymi nawigatorami, specjalistą kierowania lotnictwem, kontrolerami ruchu lotniczego

Celem szkolenia symulatorowego nawigatorów naprowadzania jest:

 • wpojenie praktykantom zachowań, które będą niezbędne w czasie realizacji szkolenia na stanowiskach operacyjnych
 • opanowanie zasad koordynacji i współpracy z organami ATS oraz innymi elementami środowiska lotniczego
 • przygotowanie do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach typowych, nietypowych i niebezpiecznych
 • doskonalenie umiejętności używania standardowej frazeologii lotniczej w korespondencji radiowej
 • nauka panowania nad głosem i zachowaniem w sytuacjach nietypowych i niebezpiecznych
 • opanowanie zasad i umiejętności określania parametrów lotu statku powietrznego w oparciu o wskazania radaru i innych elementów zobrazowania elektronicznego
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej i podzielności uwagi
 • kształtowanie innych cech osobowości niezbędnych w zawodzie nawigatora naprowadzania