Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

1) Rektor Komendant WSOSP może uzależnić udostępnienie żądanych materiałów archiwalnych od potwierdzenia faktu prowadzenia prac o wskazanej tematyce lub od przedłożenia przez zgłaszającego pisma polecającego właściwej w tym zakresie instytucji lub osoby

2) Materiały archiwalne udostępnia się pracownikom oraz studentom WSOSP na podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanego podmiotu skierowanego do Dyrektora Archiwum (formularz dostępny na stronie Archiwum)

3) Zgodę na udostępnienie materiałów archiwalnych instytucjom państwowym, a także osobom spoza Uczelni wydaje Rektor na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Rektora Komendanta WSOSP

4) Dokumentacja archiwalna jest udostępniana wyłącznie na miejscu w Pracowni Udostępniania Akt

5) Materiały archiwalne udostępniane są na podstawie zamówienia (rewersu)

6) Kopiowanie archiwaliów po ekspertyzie za opłatą

7) Na skorzystanie z akt osobowych w celach naukowych jest wymagana zgoda Dyrektora Archiwum, a w wyjątkowych przypadkach pisemna zgoda Rektora Komendanta WSOSP

8) Wydajemy zaświadczenia dla wszystkich absolwentów i byłych studentów WSOSP, szczegóły pod naszym numerem telefonu

9) Prace dyplomowe są udostępniane jedynie na miejscu w Pracowni Udostępniania Akt po spełnieniu wymogów formalnych zawartych w "Regulaminie udostępniania materiałów archiwalnych w Archiwum WSOSP”

10) Archiwum udostępnia jedynie prace dyplomowe powstałe na kierunkach funkcjonujących w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

11) Należność za usługi świadczone przez Archiwum WSOSP należy wplacać na rachunek bankowy:

12 1020 3147 0000 8402 0085 9934

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12

w tytule wpłaty wpisać "Archiwum"

 

Ceny za usługi reprograficzne świadczone przez Archiwum WSOSP zawarte są w Regulaminie Udostępniania Materiałów Archiwalnych