Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Logo BBiP 146

Biuro ds. Badań jest jednostką organizacyjną bezpośrednio podległą Prorektorowi ds. naukowych.

Biuro ds. Badań realizuje w szczególności zadania w zakresie:

  • monitorowania informacji o funduszach europejskich i możliwości ich wykorzystania przez Uczelnię,
  • podejmowania działań związanych z ubieganiem się o dofinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej i innych organów i instytucji międzynarodowych oraz dotyczących pozyskiwania środków z funduszy programów operacyjnych przeznaczonych dla szkół wyższych, w tym tworzenie wniosków o udzielenie dofinansowania, dokumentacji projektowej oraz prowadzenie projektów w ramach programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
  • opracowywania prognoz i wytycznych w sprawach dotyczących właściwego wykorzystania funduszy unijnych, regionalnych i innych dla potrzeb rozwoju Uczelni,
  • współpracy z instytucjami, samorządami oraz pozostałymi podmiotami zewnętrznymi w procesie pozyskiwania funduszy i realizacji projektów finansowanych środkami zewnętrznymi,
  • wsparcia w pozyskiwaniu środków na naukę pochodzących z budżetu państwa oraz współpraca z dysponentami środków finansowych w zakresie bieżącego finansowania wydatków na badania, w tym ewidencjonowanie, monitoring, zbiorcza sprawozdawczość, rozliczanie oraz wsparcie merytoryczne,
  • bieżącego monitorowania konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki i informowanie o nich zainteresowanych,
  • opracowywanie zbiorczych sprawozdań z działalności naukowo-badawczej oraz pozyskiwania i wykorzystywania środków na naukę,
  • podejmowania i inicjowania działań na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych oraz współpracy z otoczeniem gospodarczym.