Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Sprawy organizacyjne

I. Kwalifikacja żołnierzy zawodowych na kursy systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP

Organem odpowiedzialnym za kwalifikację żołnierzy zawodowych SZ RP na kursy systemu doskonalenia zawodowego SZ RP organizowanych przez WSOSP, jest Oddział Doskonalenia Zawodowego i Służby poza Granicami Państwa Departamentu Kadr MON.

Kwalifikacja żołnierzy odbywa się w oparciu o przydzielony limit szkoleniowy, określony w „Rocznym planie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP” oraz zgłoszenia przedstawione przez odpowiedni organ personalny Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

II. Stawiennictwo żołnierzy na kursy i szkolenia

Zakwalifikowani żołnierze są obowiązani do stawiennictwa w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych do godziny 20:00 (w budynku „Mewa”) - w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu lub szkolenia.

W przypadku niemożliwości stawiennictwa w WSOSP do godziny 20:00 (z przyczyn niezależnych) należy poinformować nw. osoby funkcyjne:

  • w godzinach służbowych (7:30-15:30) - Kierownika Kursu doskonalenia zawodowego - nr tel. 261 517 707
  • w godzinach poza służbowych (15:31-7:29) - Oficera Dyżurnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych - nr tel. 261 517 195 oraz do Oficera Dyżurnego Macierzystej Jednostki Wojskowej.

Informując ww. osoby funkcyjne należy podać:

  • stopień wojskowy imię i nazwisko
  • kod kursu lub nazwę kursu
  • powód późniejszego stawiennictwa
  • nr tel. kontaktowego

III. Niezbędne dokumenty słuchaczy kursów lub szkoleń wojskowych

Zakwalifikowany na kurs lub szkolenie żołnierz powinien posiadać polecenie wyjazdu służbowego, dokument potwierdzający tożsamość (legitymację żołnierza), a w przypadku personelu SIL lub latającego również odpowiednią kartę zaopatrzenia żywnościowego wg normy żywieniowej „030” lub „040”. Zaleca się aby przed rozpoczęciem kursu przesłać kartę faksem (nr 261 517 458).

IV. Zakwaterowanie i wyżywienie

1. Słuchacze kursów lub szkoleń mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Żywienie słuchaczy odbywa się w oparciu o Stołówkę WSOSP.
3. Żywienie odbywa się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach żywnościowych.

V. Ubiór dla żołnierzy zawodowych, będących słuchaczami kursów lub szkoleń

1. Ubiór wyjściowy obowiązuje w czasie rozpoczęcia i zakończenia kursów, zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów oraz w czasie egzaminów końcowych.
2. Ubiór polowy obowiązuje w czasie ćwiczeń, zajęć praktycznych w terenie (dotyczy kursów odnoszących się do TZKOP).
3. Ubiór personelu latającego i personelu technicznego (odpowiednio) obowiązuje w czasie zajęć praktycznych na sprzęcie lotniczym (dotyczy kursów technicznych realizowanych z użyciem SpW).
4. Ubiór sportowy obowiązuje w czasie zajęć z wychowania fizycznego.

VI. Rozkłady zajęć kursów lub szkoleń

Rozkłady zajęć kursów wydawane są przez Dowódcę Kursu Doskonalenia Zawodowego dowódcom grup szkoleniowych, na spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

Rozkłady zajęć są także dostępne po zalogowaniu się na wirtualnym dziekanacie (zakładka: Dydaktyka → Plan zajęć).

Sposób logowania:
LOGIN: np. j.ścibior (pierwsza litera imienia.nazwisko – małe litery, polskie znaki)
HASŁO: St numer PESEL (bez spacji)

VII. Wykaz numerów telefonów kontaktowych

Komórka organizacyjna – przedmiotowy zakres spraw służbowych Miejsc stacjonowania Nr telefonu
SEKCJA PLANOWANIA
w sprawach planowania, ewidencji i szkolenia,
świadectw, zaświadczeń ukończenia kursów lub szkoleń
Dom Studencki „Mewa”
p. 006
+48 26 151 74 99
KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
w sprawach wyżywienia, zakwaterowania, dokumentów podróży,
zwolnień lekarskich, wniosków, dyscypliny wojskowej,
przepustek osobistych i samochodowych słuchaczy
Dom Studencki „Mewa”
p. 101
+48 26 151 79 31
STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
w sprawach kursów i szkoleń językowych
Budynek Wydziału Lotnictwa +48 26 151 77 85
DZIAŁ ŻYWIENIA „Stołówka Studencka” +48 26 151 74 58
RECEPCJA DOMU STUDENCKIEGO „MEWA”   +48 26 151 96 61
RECEPCJA HOTELU „IKAR”   +48 26 151 91 00
DOM STUDENCKI „DEDAL”   +48 26 151 91 40

VIII. Regulamin organizacyjny kursów realizowanych w WSOSP

Do pobrania

IX. Godzinowy rozkład zajęć lekcyjnych

1. GODZINA 8.00 - 8.45
2. GODZINA 8.55 - 9.40
3. GODZINA 9.50 - 10.35
4. GODZINA 10.45 - 11.30
5. GODZINA 11.45 - 12.30
6. GODZINA 12.40 - 13.25 
7. GODZINA 13.35 - 14.20 
8. GODZINA 14.30 - 15.15 
9. GODZINA 15.25 - 16.10 
10. GODZINA 16.20 - 17.05 
11. GODZINA 17.15 - 18.00 
12. GODZINA 18.10 - 18.55 
13. GODZINA 19.05 - 19.50 

X. Wzór indywidualnego wniosku o zwolnienie z zajęć dydaktycznych

Do pobrania

XI. Wzór wniosku o podłączenie do sieci InterWSOSP „18”

Do pobrania