Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Kurs Doskonalenia Zawodowego (KDZ) podlega Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego (CSDPL)

KDZ jest organem administracyjnym przeznaczonym do zapewnienia warunków socjalno-bytowych dla słuchaczy kursów i szkoleń oraz utrzymania wśród nich wysokiego poziomu dyscypliny.

Zakres odpowiedzialności:
1. Zapewnienie wyżywienia oraz zakwaterowania dla słuchaczy kursów lub szkoleń wg obowiązujących przepisów.
2. Wydawanie słuchaczom kursów i szkoleń przepustek osobistych i samochodowych wg obowiązujących przepisów.
3. Udzielanie słuchaczom pomocy, w zakresie załatwiania spraw formalnych związanych
z realizacja kursów lub szkoleń.
4. Wydawanie dowódcom (kierownikom) grup kursów lub szkoleń dzienników lekcyjnych oraz rozkładów zajęć dydaktycznych.
5. Prowadzenie ewidencji słuchaczy kursów lub szkoleń.
6. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich słuchaczy kursów lub szkoleń.
7. Prowadzenie sprawozdawczości (raportów), w zakresie zabezpieczenia socjalno-bytowego słuchaczy kursów lub szkoleń.
8. Sprawowanie władzy dyscyplinarnej wobec słuchaczy kursów i szkoleń, w tym prowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałających występowaniu negatywnych zjawisk w dyscyplinie.

Kontakt:
Tel.: +48 261 517 931 lub 261 517 787