Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Ośrodek Szkolenia Obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych podlega Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego.

Ośrodek powołany został do prowadzenia szkoleń kursowych w zakresie przygotowania obsług BSP do wykonywania lotów.

Zakres działalności:
1. Współudział w selekcji kandydatów na członków personelu lotniczego BSP.
2. Szkolenie teoretyczne członków personelu lotniczego BSP.
3. Praktyczne szkolenie symulatorowe członków personelu lotniczego BSP.
4. Szkolenie praktyczne operatorów na poziomie podstawowym, w tym w ramach lotów zapoznawczych na samolotach GA oraz praktycznego szkolenia na typie podstawowym BSP.
5. Prowadzenie egzaminów i wydawanie stosownych certyfikatów (licencji).
6. Współudział w procesie nadawania i podwyższania klas kwalifikacyjnych dla podoficerów i szeregowych zawodowych jednostek BSP.
7. Prowadzenie kursów dla dowódców misji BSP.
8. Prowadzenie kursów instruktorskich.
9. Prowadzenie kursów w zakresie szkolenia doskonalącego.
10. Prowadzenie egzaminów wznawiających uprawnienia.
11. Zabezpieczenie jednostek BSP w niezbędne materiały szkoleniowe.
12. Udział w tworzeniu procedur, norm i zasad realizacji zadań przez personel lotniczy BSP.
13. Udział w tworzeniu doktryn odnoszących się do wykorzystania BSP.
14. Udział w opiniowaniu instrukcji, regulaminów i innych dokumentów normatywnych związanych z funkcjonowaniem BSP.
15. Inicjowanie i organizacja połączonych szkoleń kompleksowych w oparciu o inne jednostki organizacyjne SZ RP.
16. Prowadzenie dokumentacji ewidencyjno-szkoleniowej personelu lotniczego BSP.

Ośrodek realizuje niżej wymienione kursy, wynikające z sytemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Budowa i eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych - kod kursu: 8217172.
2. Szkolenie operatorów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o masie startowej do 150 kg - kod kursu: 8217186
3. Szkolenie obsług bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o masie startowej nie większej niż 150 kg - kod kursu: 8217187

Kontakt:
Tel.: +48 261 519 644