Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania wchodzi w skład struktury organizacyjnej Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego.

Ośrodek powołany został do prowadzenia szkoleń nawigatorów naprowadzania, w zakresie nabycia przez nich umiejętności sposobów naprowadzania oraz ich zastosowania w każdej sytuacji taktycznej.

Zakres działalności szkoleniowej:
1. Prowadzenie szkoleń wstępnych w zakresie nadania uprawnień nawigatorom naprowadzania do naprowadzania, kierowania oraz udzielania informacji załogom statków powietrznych pod kontrolą.
2. Prowadzenie szkoleń w zakresie uzyskania uprawnień do prowadzenia korespondencji w języku angielskim w sieciach powietrznych lotnictwa wojskowego.
3. Prowadzenie szkoleń oraz egzaminowanie, w celu nadania uprawnień nawigatora naprowadzania – instruktora.
4. Prowadzenie szkoleń mających na celu utrwalenie wiedzy i umiejętności nawigatorów naprowadzania oraz specjalistów kierowania lotnictwem.
5. Wspieranie działalności szkoleniowej innych jednostek organizacyjnych WSOSP oraz innych jednostek współpracujących.
6. Współpraca z jednostkami realizującymi szkolenie praktyczne na rzecz WSOSP.
7. Wspieranie działalności innych jednostek lotniczych sił zbrojnych, w zakresie weryfikacji uprawnień personelu nawigatorskiego (prowadzenie egzaminów na klasy specjalisty wojskowego).

Ośrodek realizuje niżej wymienione kursy, wynikające z sytemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Kurs instruktorsko-metodyczny dla nawigatorów naprowadzania - kod kursu: 8217018.
2. Nawigator naprowadzania z zakresu tankowania w powietrzu samolotów wojskowych – kod kursu: 8217104.
3. Kurs szkoleniowo-metodyczny dla nawigatorów naprowadzania – kod kursu: 8217140.
4. Kurs metodyczny dla nawigatorów naprowadzania-instruktorów – kod kursu: 8217168.

Kontakt:
Tel.: +48 261 517 741