Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

Procedury wyjazdowe

Osoba udająca się w podróż służbową poza granicę kraju na podstawie Planu Współpracy Dwustronnej WSOSP wypełnia „Wniosek o odbycie podróży służbowej poza granicę kraju i składa w/w wniosek do Zespołu Kontaktów Zagranicznych.

wraz z następującymi załącznikami:

 • Wniosek - skierowanie za granicę (w przypadku konieczności wniesienia opłaty konferencyjnej lub innych przedpłat) z załączonymi do wniosku informacjami tj. kopią pisma od organizatorów zawierającą dane o rachunku bankowym oraz danymi dotyczącymi beneficjenta.
 • Informacje umożliwiające dokonanie rezerwacji biletów lotniczych, kolejowych: imię, nazwisko; numer telefonu komórkowego, planowany termin wyjazdu lub wylotu - dzień, miesiąc, rok; pora dnia - rano, po południu, wieczorem; dworzec, z którego nastąpi wyjazd; docelowe - miasto i państwo.
 • Formularz wizowy, fotografia, ważny paszport i środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie zakupu wizy (w przypadku podróży do kraju, w którym wizy są wymagane). Formularze wizowe są do pobrania bezpośrednio w ambasadzie lub na stronie internetowej danej ambasady. Tam też dostępne są informacje dotyczące liczby i formatu wymaganych fotografii oraz opłat i zwolnień z opłat wizowych (AMBASADY). 

Uwaga! – osoba zainteresowana złożeniem wniosku o wizę informuje pisemnie (e-mail) Zespół ds. Kontaktów Zagranicznych o formie i sposobie uzyskania wizy, tj. wizę kupuje osobiście, lub zakupu wizy dokonuje Zespół ds. Kontaktów Zagranicznych. Aplikacje wizowe wraz z należną dokumentacją wizową należy składać do Zespołu Kontaktów Zagranicznych WSOSP nie później niż 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu.

Dokumenty wyjazdowe należy składać do Zespołu Kontaktów Zagranicznych WSOSP (ppłk K.ROJEK) w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., nie później niż 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu. W uzasadnionych przypadkach w terminie umożliwiającym dokonanie wymaganych przedsięwzięć związanych z wyjazdem (dokonanie przedpłat, zakup biletów, uzyskanie wiz, weryfikacja danych, itp.)

Po weryfikacji w/w dokumentów przez Zespół Kontaktów Zagranicznych WSOSP postępować zgodnie z przyjętym obiegiem dokumentów w WSOSP.

Bilety, w uzgodnieniu z wyjeżdzającymi, rezerwuje i wykupuje Zespół Kontaktów Zagranicznych WSOSP, tel.: 518 264, 517 489, 603 989 366, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE WYJEŻDŻAJĄCYM

DIETY:

Dieta na utrzymanie:

Przeznaczona jest na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki i przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej.

Za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości;

Za niepełną dobę podróży:

 • do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety
 • ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety
 • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Osobie, która otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie przysługuje 25% diety.

Osobie, która otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie przysługuje odpowiednio na:

 • śniadanie – 15% diety
 • obiad – 30% diety
 • kolację – 30% diety

Osobie, która otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli ekwiwalent pieniężny jest niższy od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

Dieta dojazdowa

To ryczałt przeznaczony na pokrycie kosztów dojazdu z/do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego, w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której wyjeżdżający korzystał z noclegu.

Dieta komunikacyjna

To ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 10% diety za rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej.

Diety dojazdowe i diety komunikacyjne nie przysługują, jeżeli:

 • wyjeżdżający odbywa podróż zagraniczną samochodem prywatnym,
 • strona zagraniczna zapewnia bezpłatne przejazdy,
 • delegowany nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczone są w/w ryczałty.

LIMITY HOTELOWE

Za nocleg przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym w granicach ustalonego na ten cel limitu (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.2013.167). W razie nieprzedłożenia rachunku, za nocleg przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu. Ryczałt nie przysługuje, gdy strona zagraniczna zapewnia bezpłatny nocleg lub pokrywa koszty noclegu.

ROZLICZENIE PODRÓŻY

Osoby kierowane za granicę, po powrocie z podróży, w terminie 14 dni od daty zakończenia podróży, zobowiązane są do:

 • złożenia do Zespołu Kontaktów Zagranicznych WSOSP Sprawozdania z wyjazdu za granicę (do pobrania),
 • rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej (do pobrania), w Kwesturze WSOSP,
 • przekazania do Biblioteki Głównej materiałów informacyjnych pozyskanych w rezultacie wyjazdu za granicę, mających istotne znaczenie naukowo-dydaktyczne.

Podstawę rozliczenia kosztów wyjazdu stanowią rachunki, faktury, bilety, potwierdzenie uczestnictwa w imprezach naukowych. Jeżeli nie było możliwe uzyskanie w/w dokumentów, wyjeżdżający składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

FORMULARZE DOKUMENTÓW WYJAZDOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W WSOSP


PRZEPISY STOSOWANE W WSOSP PRZY REALIZACJI WYJAZDÓW ZA GRANICĘ

1. Zarządzenie Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych nr 58 z dnia 27.10.2014r. w sprawie organizacji i zasad prowadzenia gospodarki finansowej w Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.2013.167).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271).

4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz. U. Nr 221, poz. 1744).

5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004r. w sprawie należności dla żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe (Dz. U. Nr 135, poz. 1448).

Podstawą wyjazdów za granicę jest PLAN WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ WSOSP na dany rok kalendarzowy. Wszystkie inne przedsięwzięcia nie ujęte w planie, a wynikłe w trakcie jego obowiązywania mogą być wprowadzone do planu na podstawie zatwierdzonego pisemnego wniosku do Rektora - Komendanta WSOSP w miarę posiadanych środków na ich realizację. Po akceptacji wniosku przez Rektora-Komendanta osoby planujące wyjazd służbowy za granicę zobowiązane są postępowania zgodnie z procedurami wyjazdowymi.

Projekt planu współpracy międzynarodowej WSOSP na rok 2016r.