Inne jednostki

Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe WSOSP

P O M O C   M A T E R I A L N A 

AKTUALNY wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - pobierz

ZARZĄDZENIE w sprawie ustalenia „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”

załącznik nr 1 - ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY STUDENTA I DOCHODÓW RODZINY STUDENTA (zaktualizowany)

Studentki i Studenci WSOSP !

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w Naszej Uczelni, w tym dokumentów, które należy złożyć razem z wnioskiem o przyznanie stypendiów, przedstawiam poniżej najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych form pomocy materialnej.

Mam nadzieję, że informacje te pomogą rozwiać wszystkie wątpliwości oraz złożyć poprawne wnioski - zgodne z wymogami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (dajej "PSW"), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dalej "UŚR") oraz Regulaminem pomocy materialnej dla studentów WSOSP (dajel "Regulamin").

 

STAWKI STYPENDIÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Przyznawane jest studentom znajdującym się w trudne sytuacji materialnej. Zgodnie z art. 179 ust. 1 i 2 PSW poprzez trudną sytuację materialną rozumie się posiadanie dochodu na osobę w rodzinie poniżej progu dochodowego ustalonego w Uczelni. We WSOSP miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w poprzednim roku podatkowym (z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego) uprawniający do stypendium musi być niższy niż 895,7 zł, a od 1 listopada 2015 r. - 1043,9 zł.

Stypendium socjalne może zostać równiez przyznane w zwiększonej wysokości, zgodnie z art. 182 ust. 1 PSW, z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Szczegółowe informacje na temat stypendium socjalnego

 

STYPENDIUM REKTORA

Stypendum rektora ma charakter stypendium motywacyjnego, zgodnie z art. 181 PSW może je otrzymać student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów oraz uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (szczegółowe kryteria określa Regulamin). Wyjątek stanowią studia II stopnia - w tym przypadku ubiegać się może o stypendium rownież student przyjęty na I rok studiów, w oparciu o osiągnięcia z ostatniego roku studiów I stopnia, pod warunkiem, że od ich ukończenia nie minęło 12 miesięcy (art. 181 ust. 4 PSW).

Od ubiegłego roku o stypendium rektora może sie ubiegać także student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium rektora

WNIOSEK O STYPENDIUM REKOTRA - studia I stopnia

WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA - studia II stopnia

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O stypendium specjalne może się ubiegać student posiadająy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez uprawnionych organ (art. 180 PSW).

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium specjalnego określa § 26 i 27 Regulaminu.

WNIOSEK O STYPENDIUM SPECJALNE

 

ZAPOMOGA

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym, studentm może ja otrzymać nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, które doprowadziło do pogorszenia sytuacji materialnej (art. 183 PSW). Zdarzeniem losowym jest zdarzenie, którego nastąpienia lub momentu, w którym ono nastąpi, nie da się z góry przewidzieć i jest ono przypadkowe i niezależne od woli podmiotu bezpośrednio dotkniętego skutkami tego zdarzenia.

Zapomoga przyznawana jest w maksymalnej wysokości 1000 zł. W przypadkach szczególnie tragicznych zdarzeń losowych, w szczególności klęsk żywiołowych, może zostać przyznana zapomoga w podwyższonej wysokości. WKS za pośrednictwem i po uzyskaniu pozytywnej opinii OKS występuje do rektora o wyrażenie zgody na przyznanie zapomogi w kwocie do 5-krotności maksymalnej kwoty zapomogi.

Szczegółowe zasady przyznawania zapomogi określa § 34 i 35 Regulaminu.

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ

 

STYPENDIUM MINISTRA

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie (art. 181 ust. 2 PSW).

Szczegóły dotyczące osiągnięć uwzględnianych przy ubieganiu sie o stypendium ministra oraz zasad jego przyznawania znajduja sie na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

UWAGA !  WNIOSKI O STYPENDIA ZŁOŻONE PRZEZ WAS NA DOTYCZCZASOWYCH DRUKACH NIE WYMAGAJĄ ZMIANY